Okuri-ashi-harai

Means “sidesweeping ankle throw”.